OP KŽP: Usmernenie č. 4 k 19. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov ---- životné prostredie ( 16-10-2018 )

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 15.10.2018 Usmernenie č. 4 k 19. Výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19.

Cieľom Usmernenia č. 4 k 19. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 je zmena formálnej náležitosti 19. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 , a to konkrétne zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Celková alokácia na výzvu sa zvýši z pôvodných 177 000 000 EUR (60 000 000 EUR pre subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne a 117 000 000 EUR pre subjekty územnej samosprávy) na 214 000 000 EUR (60 000 000 EUR pre subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne a 154 000 000 EUR pre subjekty územnej samosprávy).

Usmernením nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovom sídle www.op-kzp.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje