OPEN DOOR: Nepremeškajte dotáciu z Envirofondu ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 15-08-2018 )

Open Door
Váš partner pri čerpaní dotácií
________________________________________

Dobrý deň,

radi by sme Vám dali do pozornosti stále aktuálnu možnosť získania dotácie z Environmentálneho fondu na nasledovné aktivity:

A - OCHRANA OVZDUŠIA A OZÓNOVEJ VRSTVY ZEME - Cieľom činnosti je investične podporiť aktivity smerujúce k zlepšeniu kvality ovzdušia prostredníctvom zníženia znečisťujúcich látok a látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme.
- Napr. podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov alebo obnoviteľných zdrojov energie. Zatrávňovanie plošných zdrojov znečisťovania ovzdušia, umývanie plôch a komunikácií (nákup čistiaceho vozidla), výsadba zelene atď.

B - OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD - činnosti zamerané na budovanie a rekonštrukciu vodovodu, kanalizácie ČOV pre najmenej rozvinuté okresy ako aj činnosti mimo najmenej rozvinutých okresov.
- V prípade, ak plánuje realizovať projekt v oblasti B. (kanalizácia a vodovod v jednej ryhe), žiadateľ je oprávnený predložiť dve žiadosti (jedna žiadosť v rámci činnosti kanalizácie s označením BK1AP až BK5AP a BK1a, BK1b, BK1c až BK5a, BK5b, BK5c a jedna žiadosť v rámci činnosti vodovodu s označením BV1AP až BV4AP a BV1a, BV1b, BV1c až BV4a, BV4b, BV4c).
- BP1 Opatrenia na vodnom toku: Podpora je určená na realizáciu opatrení zabezpečujúcich ochranu a prevenciu pred povodňami. Podporené budú najmä projekty, ktoré riešia technické a biotechnické opatrenia na vodnom toku zamerané na zvýšenie prietočnej kapacity koryta toku a zabezpečenie retenčnej schopnosti krajiny
- BP2 - Opatrenia mimo vodného toku: Podpora je určená na vybudovanie a rekonštrukciu systémov odvodňovacích zariadení, opatrenia na zmenšenie maximálneho prietoku povodne , zníženie následkov intenzívnych zrážok, hromadenia sa vody z topiaceho snehu alebo dôsledkov vystúpenia hladiny podzemnej vody nad povrch terénu v území, chránenom vodnou stavbou alebo inou stavbou pred účinkami povodní.
- BR1 Rybárstvo: Podpora je určená na ochranu rybárstva, ( zachovanie, zveľaďovanie, ochranu genofondu rýb), a aktivity zamerané na revitalizáciu vodných tokov (prečistenie, prehĺbenie, zvýšenie prietoku)

C - ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA -
Podpora je určená na činnosti týkajúce sa triedeného zberu komunálneho odpadu na komunálnej úrovni (zakúpenie traktorov, malotraktorov, vlečiek a čelných nakladačov) ako jedného z dôležitých krokov pri dobudovaní technickej infraštruktúry, predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (výstavba malej kompostárne, podpora domáceho kompostovania zakúpením kompostérov, mulčovačov, drviča, štiepkovača, rotačných triedičov a osveta vo forme letákov), činnosti týkajúce sa zberu, triedenia a opätovného používania (zabezpečenie zberných nádob a kontajnerov, centier opätovného používania).

D - OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY - Činnosti smerujúce k ochrane biologickej diverzity a trvalo udržateľnému využívaniu jej zložiek.
- Napr. starostlivosť o chránené územia, chránené stromy, územia medzinárodného významu, záchrana chránených stromov a chránených druhov rastlín a živočíchov.

E - ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A PROPAGÁCIA - Činnosti smerujúce k budovaniu a rekonštrukcii náučných lokalít, náučných chodníkov, geoparkov a stredísk environmentálnej výchovy.
- Napr. budovanie a rekonštrukcia náučných lokalít, náučných chodníkov, geoparkov a stredísk environmentálnej výchovy a na realizáciu medzinárodných, celoštátnych, krajských, regionálnych alebo mestských environmentálnych vzdelávacích a výchovných činností neziskového charakteru.

F - PRIESKUM, VÝSKUM A VÝVOJ ZAMERANÝ NA ZISŤOVANIE A ZLEPŠENIE STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
- napr. mapovanie, prieskum a charakterizovanie zdrojov znečisťovania ovzdušia, prieskum a monitoring havarijných environmentálnych záťaží atď.

POD. Oblasť: PROGRAM OBNOVY DEDINY - Činnosti zamerané na kvalitu životného prostredia, zelenú infraštruktúra a environmentálnu výchovu.

Žiadateľ je oprávnený predložiť iba jednu žiadosť o podporu formou dotácie v rámci ktorejkoľvek z činností podpory v rámci Oblastí A., B., C., D., E., F. okrem prípadu v oblasti B a E.

Oprávnení žiadatelia:
• subjekty územnej samosprávy - obce, združenia obcí,
• vo výnimkách niektorých činnosti v rámci oblastí aj - nezisková organizácia, právnická osoba, príspevková organizácia, občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond.
Termín predkladania žiadostí:
• termín predkladania žiadostí je do 31. 10. 2018, Nepremeškajte svoju možnosť na podanie žiadosti!!!
Výška podpory formou dotácie:
• Maximálna miera podpory formou dotácie je 95% z oprávnených nákladov projektu pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu.
• Maximálna výška žiadanej dotácie 200.000,00 EUR

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na nasledovných telefónnych číslach, radi Vám odpovieme na Vaše otázky:

Silvia Majová: 0910 - 493803

Soňa Vnučková: 0911 - 493803 \n\n OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa
www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje