OP KŽP: Oznam o vyhlásení 39. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na Podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39 ---- životné prostredie ( 09-04-2018 )

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznámila na svojej internetovej stránke, že dňa 06.04.2018 bola zverejnená 39. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (žiadostí o NFP) zo zdrojov tohto operačného programu v rámci Špecifického cieľa 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 7 000 000 EUR.

Forma výzvy je otvorená, čím riadiaci orgán vytvára priestor pre priebežné predkladanie žiadostí o NFP. Tým umožňuje žiadateľom zabezpečiť kvalitnú prípravu projektu, a teda minimalizovať riziko neschválenia projektu z dôvodu formálnych nedostatkov. Možnosť predkladania žiadostí o NFP nie je limitovaná konkrétnym termínom uzavretia výzvy, ale iba vyčerpaním alokácie určenej pre výzvu. Informácia k uzavretiu výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

Vychádzajúc zo skúseností z programového obdobia 2007 – 2013 boli žiadatelia upozornení, aby sa v záujme splnenia podmienok nevyhnutných pre získanie nenávratného finančného príspevku v rámci predmetnej výzvy oboznámili so stanovenými podmienkami poskytnutia príspevku a inštrukciami potrebnými pre vypracovanie a predloženie projektu. V tejto súvislosti bolo poukázané na skutočnosť, že žiadosť o NFP je potrebné vypracovať a predložiť prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Z tohto dôvodu sa žiadateľom odporúča, aby si s dostatočným časovým predstihom zabezpečili prístup do verejnej časti ITMS2014+.

Viac informácií je možné získať na www.op-kzp.sk v časti Výzvy/Aktuálne výzvy alebo na emailovej adrese sprostredkovateľského orgánu OP KŽP esif@siea.gov.sk.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje