OPVaI: PREHĽAD VÝZIEV OP VAI IMPLEMENTOVANÝCH V GESCII MH SR ---- priemyseľ a výroba ( 22-03-2018 )

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie dňa 21. marca 2018 zverejnilo na svojom webovom sídle dokument s názvom Prehľad výziev OP VaI implementovaných v gescii MH SR.

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť komplexný prehľad základných informácií o aktuálne vyhlásených výzvach, ako aj o výzvach, ktoré MH SR plánuje vyhlásiť v najbližšom období.

Nad rámec informácií uvedených vo zverejnenom Harmonograme výziev na predkladanie ŽoNFP sú v tomto prehľade uvedené informácie o zameraní výziev, oprávnených výdavkoch a termínoch uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl.

Predmetný dokument je k dispozícii tu: https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje