MINEDU: Komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks rokoval na pôde ministerstva školstva o inkluzívnom vzdelávaní ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 16-03-2018 )

Za účasti komisára Rady Európy pre ľudské práva Nilsa Muižnieksa, jeho nástupkyne vo funkcii Dunji Mijatović a štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka sa dnes na pôde rezortu uskutočnili rokovania venované inkluzívnemu vzdelávaniu na Slovensku.

Cieľom podujatia bolo upriamiť pozornosť na podmienky, ktoré slovenský vzdelávací systém dokáže deťom a žiakom s rôznorodými výchovno-vzdelávacími potrebami zabezpečiť. Návšteva komisára Rady Európy nadväzuje na jeho správu z roku 2015 a mala za cieľ informovať sa o dosiahnutom pokroku v tejto oblasti.

Štátny tajomník Peter Krajňák priblížil súčasný stav v oblasti diagnostiky detí zaraďovaných do špeciálnych škôl, nultých ročníkov na základných školách, ako aj o plánoch na zavedenie povinnej školskej dochádzky už pre 5-ročné deti v materských školách, čo by zlepšilo pripravenosť detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na základnú školu.

„Stretnutie sa viedlo v konštruktívnom duchu a pána komisára sme ubezpečili, že rezort školstva v tomto volebnom období vyvíja maximálne úsilie pre zlepšenie situácie detí zo sociálne slabších rodín,“ uviedol štátny tajomník Peter Krajňák.

Zástupcovia Rady Európy dostali informáciu aj o stave plnenia ďalších úloh v oblasti vzdelávania deti zo sociálne slabšieho prostredia a z marginalizovaných rómskych komunít, ktoré si ministerstvo školstva stanovilo na roky 2016 – 2020.

Komisár Nils Muižnieks sa taktiež zaujímal o riešenie medializovaného prípadu základnej školy v obci Šarišské Michaľany (okr. Sabinov).

Viac informácií nájdete na http://www.minedu.sk/komisar-rady-europy-pre-ludske-prava-nils-muiznieks-rokoval-na-pode-ministerstv a-skolstva-o-inkluzivnom-vzdelavani/
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje