Dotácia na reštrukturalizáciu vinohradov ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 21-02-2007 )

Cieľom systému reštrukturalizácie vinohradov je prispôsobenie sa produkcie trhovým podmienkam a skvalitnenie vinohradníckej a vinárskej výroby v Slovenskej republike.

KOMU JE MOŽNÉ POSKYTNÚŤ PODPORU?

Podporu pri reštrukturalizácii vinohradov je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorý zrealizuje opatrenie reštrukturalizácie vinohradov v zmysle národného plánu.

Žiadosť o podporu si môže podať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá má na ÚKSÚP - e zaregistrovaný vinohrad a ktorá si v termíne do 15. marca 2007 podá Žiadosť o podporu pri reštrukturalizácii vinohradov na ústredí Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len „PPA“).

KTORÉ PLOCHY MAJÚ NÁROK NA PODPORU?

Minimálna plocha, na ktorej sa musí zrealizovať dané opatrenie je stanovená na 0,3 ha súvislej poľnohospodársky využívanej pôdy užívanej jedným užívateľom.

Opatrenia je možné vykonať iba na zákonom vymedzených vinohradníckych plochách evidovaných v registri vinohradov na ÚKSÚP-e s cieľom vyklčovania vinohradu a následne uplatnenia práva na opätovnú výsadbu. Systém nepokrýva bežnú obnovu vinohradov, ktorých prirodzená životnosť sa skončila. Presun vinohradu v zmysle národného plánu nie je možný.

OPATRENIA REŠTRUKTURALIZÁCIE VINOHRADOV

Žiadateľ o podporu si sám vyberie vhodné opatrenie reštrukturalizácie vinohradov príp. možnú kombináciu opatrení.

Podpora na reštrukturalizáciu vinohradov v zmysle národného plánu sa týka:
• zmeny odrody,
• zmeny počtu krov,
• podsadby
• zavlažovania,
• vyklčovania.

Bližšia charakteristika jednotlivých opatrení a možných kombinácií opatrení je uvedená v národnom pláne.

Každý vinohradník, ktorý žiada o podporu, musí v zmysle Usmernenia MP SR č. 26/2004 predložiť na PPA Žiadosť o podporu pri reštrukturalizácii vinohradov spolu s projektom reštrukturalizácie vinohradov a ďalšími prílohami do 15. marca 2007 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky alebo dátum prijatia žiadosti v podateľni PPA).

Každá žiadosť podaná po tomto termíne nebude zo strany PPA akceptovaná.

Žiadosť je možné podať osobne na ústredí PPA alebo zaslať poštou na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu
Odbor rastlinných komodít
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

Ak nebudú spolu so žiadosťou o podporu dodané všetky požadované prílohy, PPA rozhodne o prerušení správneho konania a vyzve žiadateľa na odstránenie chýbajúcich nedostatkov. Ak nebudú nedostatky odstránené v stanovenej lehote, rozhodne PPA o zastavení správneho konania a tým žiadosť o podporu zamietne.

VÝŠKA PODPORY

Európska Komisia pridelí každoročne jednotlivým členským štátom určitý objem finančných prostriedkov určených na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov. V prípade, že Slovenskej republike bude pridelená nižšia finančná čiastka, než na akú budú predložené žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov, PPA alikvotným spôsobom skráti výšku podpory všetkým žiadateľom.

Ak Európska Komisia pridelí SR dostatočné množstvo finančných prostriedkov, podpora bude žiadateľovi vyplatená v zmysle národného plánu.

Podpora sa poskytuje formou:
• odškodnenia výrobcov za stratu ušlého zisku z príjmu, ku ktorej došlo v dôsledku realizácie projektu,
• príspevku na náklady spojené s reštrukturalizáciou.

Príspevok na náklady reštrukturalizácie nesmie prekročiť 75 % týchto nákladov, okrem Bratislavského kraja , kde nesmie prekročiť 50 %, max. výška uvedená v národnom pláne.

Straty z príjmu sa týkajú kombinácie opatrení vyklčovanie - zmena odrody a vyklčovanie - zmena počtu krov. PPA ich vypláca paušálne až po ukončení výsadby a nezahŕňajú sa do oprávnených vecných nákladov.
V súlade s článkom 15 Nariadenia Komisie (ES) č. 1227/2000 je možné vyplatiť podporu pri reštrukturalizácii vinohradov iba v prípade, ak opatrenie bolo vykonané na viac ako 80 % plochy uvedenej v žiadosti o podporu. Ak sa pri kontrole zistí, že opatrenie uvedené v žiadosti o podporu nebolo zrealizované úplne, ale bolo zrealizované na viac ako 80 % príslušnej plochy v stanovenom časovom období, podpora sa vyplatí v sume, od ktorej bude odpočítaný dvojnásobok dodatočnej podpory, ktorá by bola udelená v prípade, že by sa opatrenie uskutočnilo na celej ploche.

KONTAKT

Pôdohospodárska platobná agentúra
Odbor regulácie trhu s rastlinnými komoditami
Ing. Monika Slováčková
e-mail: mslovackova@apa.sk
mobil: 0918/612 196
tel.: 02/582 43 357 \n\n <a href="doc/mp_16_02_07.doc">Metodický pokyn</a>

<a href="doc/pril1_16_02_07.doc">Žiadosť o poskytnutie dotácie</a>

<a href="doc/nprv07-08.doc">Národný plán reštrukturalizácie vinohradov</a>
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje