Súťaž Zelený svet ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 19-02-2007 )

Súťaž Zelený svet, XII. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže sa koná pri príležitosti Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí ENVIROFILM 2007.

Téma súťaže: Príroda v motívoch ľudovej rozprávky
Miesto konania: Banská Bystrica, Múzeum - Pamätník SNP
Termín výstavy: 15. – 31. máj 2007
Odborný garant: Miroslav Cipár
Termín uzávierky: 16. marec 2007
Vyhlasovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Organizátor: Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s rádiom Regina Banská Bystrica, časopisom pre deti Zornička a občianskym združením Zoom – Art

Poslanie súťaže

Vštepovať deťom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý by prezentoval vzťah detí k životu a k prírode.

Príroda v motívoch ľudovej rozprávky

Lesní škriatkovia, vodníci a strážcovia jazier, temné sily prírody, prízraky a zlí duchovia, dobré víly, rozprávajúce zvieratá, čarovné bylinky, hovoriace kamene, zázračné pramene, chodiace hory..., odhaľujú a rozprávajú svoj príbeh s každou rozvitou vetou pod čarovným perom spisovateľa. Príroda má v rozprávkach veľa podôb a premien. Je mocná aj prívetivá, vie byť láskavá aj krutá keď treba. Je krásna a drsná zároveň. Vie sa radovať a usmievať sa. Niekedy ale býva zronená, zničená, aj plače.

Od nepamäti príroda zohrávala dôležitú úlohu v ľudskom živote. Dôkazom tejto spätosti a vzájomnej závislosti sú práve ľudové rozprávky, ktoré sa desaťročia tradujú z generácie na generáciu. Sú bohatstvom a kultúrnym dedičstvom každého národa. Prostredníctvom rozprávok dokáže príroda a jej obyvatelia rozprávať. V nežnom slove starých ľudových rozprávačov, zberateľov a spisovateľov rozprávky prinášajú posolstvo prírody aj pre teba.

Organizácia súťaže a jej priebeh

Súťažná prehliadka výtvarnej tvorivosti detí a mládeže nemá predchádzajúce kolá. Práce treba poslať priamo na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia do Banskej Bystrice poštou alebo priniesť osobne najneskôr do 16. marca 2007.

Súťažné kategórie

1. Kategória kresba, maľba, grafika a kombinované techniky

A) Základné školy

deti do 10 rokov
deti od 11 do 15 rokov

B) Základné umelecké školy

I. cyklus (do 15 rokov)

deti do 10 rokov
deti od 11 do 15 rokov

II. cyklus (od 15 rokov)

C) Špeciálne školy

deti do 10 rokov
deti od 11 do 15 rokov

D) Materské školy

2. Kategória detský animovaný film

A) Základné školy
B) Základné umelecké školy
C) Stredné školy

3. Kategória čiernobiela a farebná fotografia

Príroda sama je rozprávková. Denne nám odhaľuje svoje čarovné, temné aj krásne stránky. Ešte stále v nej žijú zlí duchovia a dobré víly, stromy čo rozprávajú, či kamene s ľudskou podobou, ... Pokúsme sa túto rozprávku v prírode zachytiť aj objektívom fotoaparátu.

A) Základné školy
B) Základné umelecké školy
C) Stredné školy

Technické podmienky:

V kategórii kresba, maľba, grafika a kombinované techniky nesmú byť práce rolované a prehýbané. Neposielajte práce priestorové a trojrozmerné, zasklené ani zarámované. Na zadnej strane musí byť meno autora, vek, adresa bydliska a školy, názov diela, rok vzniku (najviac 1 rok staré), meno pedagóga, ak práca vznikla v školskom zariadení, adresa odosielajúcej organizácie. Formát maximálne do A0, výtvarná technika neobmedzená .

Práce sa autorom nevracajú! Víťazné práce budú vystavené na internetovej galérii Zeleného sveta v rámci informačného portálu www.enviroportal.sk a na stránke www.envirofilm.sk. Na súťažnej výstave prác Zeleného sveta počas festivalu Envirofilm sa predstaví približne 1 000 najúspešnejších detských autorov. Niektoré práce budú zarámované a vyzdobia priestory Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a Stredísk environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia.

V kategórii animovaný film zasielajte práce na nosičoch Betacam, SVHS, DVD a vyplňte priloženú prihlášku.

V kategórii čiernobiela a farebná fotografia je do súťaže možné prihlásiť autorské klasické fotografie a digitálne fotografie v maximálnom počte 5 kusov. Zo súťaže budú vylúčené fotografie, ktoré boli ocenené v iných súťažiach, fotografie so sporným autorstvom a fotografie, ktoré sa svojím obsahom priečia základným princípom morálky a pravidlám etiky.

Na fotografiách musia byť zo zadnej strany dôsledne vyplnené nasledujúce údaje: meno autora, adresa, vek, názov snímky, typ fotoaparátu, typ objektívu, film, e-mail, tel.číslo a údaj o tom, či autor požaduje vrátiť fotografie.
Klasické fotografie

Do súťaže možno posielať farebné i čiernobiele snímky. Minimálny rozmer súťažnej fotografie je 10 x 15cm, maximálny rozmer je 24 x 30cm. Fotografie posielajte do súťaže bez paspárt a rámikov. Spolu so súťažnými snímkami NEPOSIELAJTE negatívy.

Digitálne fotografie

Digitálne fotografie, ktoré chcete zaradiť do fotosúťaže musíte poslať buď ako klasickú fotografiu vyhotovenú na fotocitlivom materiály alebo vytlačenú na atramentovej tlačiarni na fotografickom papieri pre atramentové tlačiarne, v minimálnom formáte 10 X 15cm a maximálnom formáte 24 x 30cm.

Zaslané práce musia spĺňať požadované technické podmienky (formát, kvalita, nosič).

Súťažné práce bez riadne vyplnených údajov alebo doručené po termíne uzávierky nebudú zaradené do súťaže!

Ceny:

Na slávnostnom ceremoniáli v rámci festivalu Envirofilm bude udelená Hlavná cena súťaže Zelený svet a tri ceny v každej súťažnej kategórii.

Cena diváka bude udelená vyhodnotením priameho hlasovania účastníkov výstavy.

Zároveň bude udelená IV. cena Environmentálnej nadácie Christine B. Parksovej, ktorú odovzdá environmentalista, zakladateľ a riaditeľ nadácie William C. Parks z USA, štát Florida.

Kontaktná adresa:

Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum environmentálnej výchovy a propagácie
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika

telefón / fax: +421 048 4374 175
e-mail: jana.simonovicova@sazp.sk,katarina.koskova@sazp.sk
http:www.envirofilm.sk, www.enviroportal.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje