MINV: Novelizovaný zákon o obecnom zriadení upravuje aj odmeny zastupiteľstvám ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 06-02-2018 )

Národná rada SR vo štvrtok 1. februára 2018 schválila návrh novely zákona,č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Účelom navrhovanej právnej úpravy bolo flexibilne reagovať na viaceré poznatky a podnety, ktoré vyplynuli z uplatňovania zákona v podmienkach územnej samosprávy.

Zaviedol sa nový inštitút a to pričlenenie k inej (susediacej) obci, ak v dvoch po sebe nasledujúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí nemá obec zvolené svoje orgány, teda starostu obce ani obecné zastupiteľstvo, v dôsledku čoho nemôže plniť zákonom ustanovené úlohy.

V návrhu zákona sa zadefinoval pojem verejné priestranstvo na účely celého právneho poriadku SR, okrem zákonov, ktoré si tento pojem definujú vzhľadom na svoje špecifické potreby sami (napríklad zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku). Verejným priestranstvom je podľa návrhu zákona ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie.

Upravilo sa poskytovanie odmien poslancom obecného zastupiteľstva, ako aj členom komisií obecného zastupiteľstva a členom výborov mestských častí, ktorí nie sú poslancami, a to ustanovením primeraného finančného limitu v príslušnom kalendárnom roku. Pri poslancoch obecných zastupiteľstiev môže byť odmena najviac jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny v kalendárnom roku.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Schválenie návrhu zákona nemá vplyv na rozpočet sektora verejnej správy ani na ďalšie relevantné oblasti sledované v uvedenej doložke, teda sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu, vplyvy na služby verejnej správy pre občana a na podnikateľské prostredie.
Dátum nadobudnutia účinnosti návrhu novely zákona je 1. apríl 2018

Viac informácií nájdete na www.minv.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje