ENVIROFOND: Žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2018 ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 24-01-2018 )

Dňa 23.01.2018 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018. Požadované prílohy je potrebné zasielať do 06.02.2018 (vrátane).

Rozhodujúci je termín fyzického doručenia do podateľne Environmentálneho fondu, nie dátum odoslania uvedený na pečiatke pošty na poštovú prepravu.

V záujme efektívneho ukončenia procesu formálnej kontroly, si vás upozorňujeme na dôkladné preštudovanie obsahu zaslanej výzvy a následné urýchlené doručenie požadovaných príloh.

Dôležitá informácia:
Environmentálny fond nebude môcť predĺžiť termín (06.02.2018) na doručenie požadovaných náležitostí.

Viac informácií nájdete na www.envirofond.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje