Zamestnávatelia majú veľký záujem vzdelávať svojich zamestnancov ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 16-02-2007 )

O veľkom záujme vzdelávať svojich zamestnancov svedčí 635 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktoré zamestnávatelia z verejného, súkromného a tretieho sektora predložili na MPSVR SR koncom minulého roka v rámci výzvy na predkladanie projektov SOP ĽZ - 2006/3.2/01 vyhlásenej dňa 24. augusta 2006. Výzva bola zameraná na vzdelávanie zamestnancov pracujúcich mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

Nenávratný finančný príspevok, o ktorý sa žiadatelia uchádzajú, predstavuje celkovo takmer 3 mld. Sk. MPSVR SR má v súčasnosti na podporu týchto projektov k dispozícii voľné zdroje vo výške 250 mil. Sk, čo predstavuje 1/12 zo žiadanej sumy. Ide o voľné zdroje vyčlenené na podporu tejto oblasti na celom území Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja v rámci programovacieho obdobia 2004-2006.

V súčasnosti sa ukončuje fáza administratívnej kontroly a dokladania chýbajúcej podpornej dokumentácie projektov zo strany žiadateľov. Posudzovanie a hodnotenie projektov bude zahájené následne, a to v polovici februára. Výber projektov a vyhlásenie výsledkov sa predpokladá v priebehu marca 2007.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje