PPA: Oznámenie pre žiadateľov vo veci riešenia nezrovnalostí na jednotnej žiadosti na rok 2017 ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 28-09-2017 )

Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila na svojej internetovej stránke žiadateľom, u ktorých bola po vykonaní administratívnej (krížovej) kontroly na jednotnej žiadosti na rok 2017 zistená nezrovnalosť, budú v nasledujúcich dňoch doručované Oznámenia o nezrovnalostiach vo výmerách za účelom ich riešenia.

Žiadateľov upozorňujú žiadateľov, ktorí majú grafické prílohy k jednotnej žiadosti zakreslené v aplikácii GSAA, že v prípade vykonania zmien vo výmerách v deklarácii žiadosti je potrebné venovať pozornosť aj zosúladeniu výmery hraníc užívania v aplikácii GSAA. Dávame do pozornosti Základné postupy pri riešení nezrovnalostí v aplikácii GSAA, ktoré obsahuje príloha č. 2 k oznámeniu o nezrovnalostiach vo výmerách a je prílohou aj tohto oznámenia.

Všetky zásahy žiadateľom v GSAA vyvolajú prepočet výmer, ktoré následne budú prenesené do systému IACS a budú znovu porovnané so žiadosťou. V prípade nesprávnych zmien v GSAA, môžu vzniknúť nové chyby, čo predĺži proces spracovania žiadostí pre rok 2017.

V prípade oznamovaných chýb týkajúcich sa nadvýmer na jednotlivých dieloch pôdnych blokov obdobne ako v predchádzajúcich rokoch má žiadateľ možnosť na oznámenie o nezrovnalostiach vo výmerách odpovedať, t. j. do kolónky potvrdená výmera zapísať skutočne užívanú výmeru a odpoveď doručiť na príslušné regionálne pracovisko platobnej agentúry v mieste podania Vašej žiadosti.

Upozornenie: zasielaním odpovedí na ústredie platobnej agentúry sa zbytočne predlžuje proces spracovania odpovedí, ktoré sa musia z ústredia doručiť na regionálne pracoviská.
Termín na odpoveď do 10 kalendárnych dní je lehota určená z dôvodu následných procesov, ktoré musia byť vykonané pred prvým schvaľovaním priamych podpôr na jednotnej žiadosti v roku 2017.

Rozdiely, ktoré nebudú odstránené, budú riešené postupom podľa platnej legislatívy EÚ, v prípade potreby sa plocha oprávnená na platby zisťuje meraním.

Správcom a prevádzkovateľom aplikácie GSAA je Národné poľnohospodárske a potravinové centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prístup do aplikácie GSAA je na stránke www.podnemapy.sk v časti Register pôdy – LPIS, Geopriestorová žiadosť o podporu. Súčasťou GSAA je aj príručka pre užívateľov aplikácie, ktorá slúži pre objasnenie funkcionalít a správneho postupu pri realizovaní zmien v GSAA. Aktuálnu príručku je možné zobraziť na stránke GSAA v časti nápoveda.

Viac informácií nájdete na www.apa.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje