PPA: Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z OP RH 2014-2020 ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 12-09-2017 )

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH 2014 – 2020“) organizuje informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z OP RH 2014-2020.

ČO JE ÚČELOM SEMINÁRA?

Účelom informačného seminára je poskytnúť potenciálnym žiadateľom a prijímateľom z OP RH 2014 – 2020 informácie o možnostiach podpory z Európskeho námorného a rybárskeho fondu, procese implementácie projektu, vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a žiadosti o platbu v ITMS2014+. Účasť na informačnom seminári je bezplatná.

KEDY A KDE SA SEMINÁR KONÁ?

Termín konania: 19. september 2017, v čase od 9:30 do 16:00 hod.
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, š. p.
Kapacita informačného seminára je najviac 40 účastníkov. Prosíme dodržať princíp max. dvoch účastníkov za subjekt. V prípade väčšieho záujmu o školenie budú uprednostnení skôr prihlásení účastníci.

Záväzné potvrdenie záujmu k účasti na informačnom seminári je potrebné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: oprh@land.gov.sk

V prípade, že z kapacitných dôvodov už nebude možné prihlasovať sa na informačný seminár, budete o tejto skutočnosti informovaní formou oznamu na webovom sídle ministerstva. Účastníkom informačného seminára bude poskytnuté občerstvenie a obed.

KDE NÁJDETE VIAC INFORMÁCIÍ?

Viac informácií nájdete na www.apa.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje