PPA: Otázky a odpovede k podopatreniu 7.4 PRV ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 04-07-2017 )

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že na webovom sídle PPA, www.apa.sk, uverejnila otázky a odpovede žiadateľov k podopatreniu 7.4 v časti PPA / Otázky-odpovede / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Podopatrenie 7.4

Otázka: Je možné použiť pôvodnú dokumentáciu z VO, ktorú predložili aj v rámci zrušenej výzvy 12/PRV/2015 a VO bolo vykonané po 1.12.2014? Po zrušení výzvy bolo viackrát avizované, že táto pôvodná dokumentácia bude uznaná aj v nových žiadostiach – stále platí že je možné použiť pôvodnú dokumentáciu z VO, nie?

Odpoveď: Čo sa týka výdavkov, ktoré vznikli v predchádzajúcej výzve, PPA akceptuje nasledovné a to v zmysle Príručky pre žiadateľa. Príručka pre žiadateľa kapitola 4 - VŠEOBECNÉ ZÁSADY OPRÁVNENOSTI VÝDAVKOV ods. 2 hovorí: „V zmysle čl. 65 ods. 2 nariadenia 1303/2013 výdavok je oprávnený na príspevok z PRV, ak vznikol prijímateľovi a bol zaplatený medzi dátumom predloženia PRV Komisii alebo od 1. januára 2014, podľa toho, ktorý dátum nastal skôr, a 31. decembrom 2023. Okrem toho, výdavky sú oprávnené na príspevok z EPFRV vtedy, keď PPA príslušnú pomoc skutočne vyplatila v období od 1. januára 2014 do 31. decembra 2023. V súlade s čl. 60 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, s výnimkou všeobecných nákladov vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) uvedeného nariadenia, sa za oprávnené budú považovať iba výdavky príjemcov pomoci, ktoré vznikli po predložení ŽoNFP na PPA resp. MAS, v zmysle Výzvy na predkladanie ŽoNFP vyhlásených PPA alebo MAS pre dané opatrenie resp. podopatrenie podľa zákona o EŠIF. Tento odsek neplatí pre operácie technickej pomoci a na všeobecné náklady vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005.“ Podľa ods. 4 Príručky sa príspevok sa neposkytne „na operácie, ktoré sa fyzicky skončili alebo úplne realizovali ešte pred predložením ŽoNFP prijímateľom bez ohľadu na to, či prijímateľ uhradil všetky súvisiace platby (čl. 65 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013).“

V zmysle uvedeného PPA akceptuje pri dodržaní podmienky podľa ods. 4 Príručky aj výdavky na prípravné práce, pod ktorými sa rozumejú výdavky na poplatky architektom, projektantom, inžinierom a konzultantom súvisiace s vypracovaním projektovej dokumentácie (max. 4%), výdavky za stavebný dozor (max. 1%). Výdavky na prípravné práce mohli byť vynaložené aj pred predložením ŽoNFP na PPA a to v max. výške 5% z oprávnených výdavkov.

napr.
oprávnené výdavky (stavebné práce) 180.000 €
projektová dokumentácia (max 4%)=0,04*180000=7.200 € (maximálne)
stavebný dozor (max 1%)=0,01*180000=1.800 € (maximálne)

Otázka: Čo sa myslí pod pojmom malé zariadenie v aktivite 6 a je oprávneným výdavkom?

Odpoveď: V rámci aktivity 6 „investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti, t. j., nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest/miestnych komunikácií a chodníkov (malé zariadenia)“ pod pojmom malé zariadenie sa definuje technika fungujúca na báze malých nakladačov (výkon medzi 20 až 60kW), čo je v súlade s vlastným materiálom PRV a je oprávneným výdavkom.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje