PPA: Najčastejšie nedostatky a chyby pri administrovaní žiadostí o platbu na neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 23-06-2017 )

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) si týmto dovoľuje upozorniť žiadateľov, ktorí žiadajú o platby na neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka (ďalej len „PPA“), na najčastejšie nedostatky a chyby na žiadostiach.

Všetky žiadosti podliehajú 100 % administratívnej kontrole a sú dopĺňané kontrolami na mieste. Neplnenie podmienok má za následok uplatňovanie príslušných sankcií, ktoré môžu v zmysle platnej legislatívy viesť až k zamietnutiu platieb. Miera chybovosti je jedným z dôležitých prvkov vyhlásenia o vierohodnosti, ktoré sa predkladá Európskej Komisii k oprávnenosti výdavkov z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Keďže ide o verejné výdavky EÚ, zvýšenú mieru chybovosti dôkladne monitoruje PPA, certifikačný orgán a orgány Európskej Komisie.

V prípade zvýšenej miery chybovosti, ktorá bola zistená aj v SR, musí členský štát vytvoriť akčný plán a prijať nápravné opatrenia na jej zníženie. Plnenie podmienok je však na strane žiadateľov, preto je dôležité, aby si samotní žiadatelia tieto podmienky riadne osvojili a dodržiavali ich.

Žiadatelia v uplynulých mesiacoch predkladali žiadosti o platbu na neprojektové opatrenia PRV na rok 2017, preto im PPA dáva do pozornosti nariadenie vlády SR č. 70/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 75/2017 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 163/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2017. Došlo k úprave niektorých podmienok, čo v prípade, ak sa s nimi žiadatelia neoboznámia, môže mať negatívny vplyv na plnenie podmienok na platbu. Platné znenie nariadenia a usmernenia MPRV SR k nariadeniu sú žiadateľom k dispozícii aj na webovom sídle PPA v časti legislatíva a usmernenia (link: http://www.apa.sk/priame-a-agro-environmentalne-podpory).

Najčastejšie nedostatky a chyby na žiadostiach:
- nadvýmera na nahlásených plochách poľnohospodárskej pôdy pre určité opatrenia a operácie z dôvodu neznalosti výmery oprávnenej na platbu (napr. celková užívaná výmera, výmera na jednotlivé kategórie pri platbách pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami, výmera biotopov v rámci agroenvironmentálno-klimatického opatrenia a pod.)
- neobhospodarovanie užívaných plôch poľnohospodárskej pôdy
- neabsolvovanie školiaceho kurzu pri platbe na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie na operácie na poľn. pôde a na operáciu chov a udržanie ohrozených druhov zvierat
- neplnenie podmienky zaťaženia
- neplnenie termínu náhrady nahlásených zvierat
- nepredloženie dokladov k plneniu stanovených podmienok v určených termínoch (napr. osvedčenie o absolvovaní školiaceho kurzu, rozbor pôdy a plodov, certifikát o „bio“ produkcii, hlásenie náhrad, hlásenie turnusov, sumárny výkaz o odchove ošípaných)
- nesprávne zaradenie celej alebo časti lesného pozemku do iného stupňa ochrany, než je oprávnený pre danú podporu
- nesprávne zaradenie lesného pozemku do územia európskeho významu alebo mimo územia európskeho významu

Pre zabezpečenie zníženia chybovosti PPA dáva žiadateľom do pozornosti, aby:
• sa dôkladne oboznámili s podmienkami pre poskytovanie podpôr a dodržiavali ich
• priebežne sledovali aktuálne údaje v registroch (www.podnemapy.sk, www.cehz.sk)
• dbali na včasné nahlasovanie zmien do registrov vedených ÚKSÚP (register ovocných sadov, register vinohradníctva, register prevádzkovateľov ekologického poľnohospodárstva)
• pre overenie oprávnených výmer lesných pozemkov na poskytnutie podpôr na lesnícke opatrenia využívali aplikáciu Národného lesníckeho centra: http://gis.nlcsk.org/prv/
• si vopred dôkladne skontrolovali a preverili údaje a dokumenty, ktoré predkladajú na príslušné regionálne pracovisko PPA v mieste podania svojej žiadosti.
• priebežne sledovali aktuálne oznamy PPA na webovom sídle www.apa.sk

Viac informácií nájdete na www.apa.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje