OP-KŽP: Oznam o vydaní Usmernenia č. 1 k 13. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu ---- životné prostredie ( 07-11-2016 )

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), vydalo dňa 2. novembra 2016 Usmernenie č. 1 k 13. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu (ďalej len „usmernenie“). Cieľom usmernenia je optimalizácia 13. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC131-2016-13 vo vzťahu ku kategórii podmienok poskytnutia príspevku – Oprávnenosť žiadateľa a vo vzťahu k podmienke poskytnutia príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené.

Viac informácií nájdete na www.op-kzp.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje