MPSR: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu ---- životné prostredie ( 10-10-2016 )

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 7.10.2016 V Ý Z V U
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu
Prioritná os 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita: 1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility

Špecifický cieľ: 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-9

Viac informácií ako aj znenie výzvy a všetky podporné dokumenty nájdete tu: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=10656
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje