VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O VYKONÁVANIE SPRIEVODNÝCH OPATRENÍ V RÁMCI PROGRAMU ŠKOLSKÉ OVOCIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 17-10-2014 )

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, v zmysle § 5b nariadenia vlády č. 201/2014, v nadväznosti na čl. 3 ods. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 288/2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 500/2014 a v súlade s Národnou stratégiou pre program podpory spotreby ovocia a zeleniny u detí a žiakov v školách – „školské ovocie“ na školský rok 2014/2015 vyzýva žiadateľov (netýka sa schválených uchádzačov o zabezpečovanie dodávok ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl pre školský rok 2014/2015), že môžu predkladať žiadosti o vykonávanie sprievodných opatrení, t.j. propagačných a informačných opatrení v rámci programu školské ovocie pre školský rok 2014/2015 v termíne: od 15. októbra 2014 do 15. novembra 2014
V žiadosti na vykonávanie sprievodných opatrení budú uvedené predpokladané náklady na realizáciu činností podľa bodu 2 metodického postupu počas celého školského roka 2014/2015
Zoznam schválených žiadateľov zverejní PPA na svojom webovom sídle a zároveň zverejní výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci na vykonané sprievodné opatrenia pre všetky oprávnené subjekty.
Žiadosti sa predkladajú osobne alebo poštou na adresu Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava na predpísanom formulári žiadosti, ktorý je prílohou č. 1 k Metodickému postupu pre žiadateľov o vykonávanie sprievodných opatrení v rámci programu školské ovocie pre školský rok 2014/2015.
Bližšie informácie: sekcia organizácie trhu - odbor poľnohospodárskych komodít
kontakt:
Ing. Klaudia Dulíková, e-mail: klaudia.dulikova@apa.sk, tel.: 0918 612 605
Ing. Gabriela Boďová, e-mail: gabriela.bodova@apa.sk, tel.: 0918 612 564
V Bratislave, dňa 15.10.2014
MVDr. Stanislav Grobár
generálny riaditeľ

Bližšie informácie nájdete na stránke: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6198
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje