Oznam RO pre ROP o zmene formálnych náležitostí výzvy na predkladanie ŽoNFP - ROP-3.1-2013/01 ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 02-09-2014 )

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program na základe §13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“) oznamuje žiadateľom zmenu formálnej náležitosti výzvy, ktorou je zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci uvedenej výzvy (§ 13 ods. 2 písm. h) zákona o pomoci a podpore). Uvedená úprava nemá vplyv na pozastavenie výzvy v zmysle § 13 ods. 8 zákona o pomoci a podpore alebo na zrušenie výzvy v zmysle § 13 ods. 7 zákona o pomoci a podpore. V tejto súvislosti sa text výzvy ROP-3.1-2013/01 aktualizuje nasledovne:

Časť 2 výzvy „Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu“

Pôvodný text:
„Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu ROP-3.1-2013/01 vrátane spolufinancovania prijímateľa je 35 580 000,00 EUR z toho maximálny príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 30 243 000EUR (85%).“

sa nahrádza textom:
„Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu ROP-3.1-2013/01 vrátane spolufinancovania prijímateľa je 65 500 000,00 EUR z toho maximálny príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 55 675 000,00 EUR (85%).“

Ďalšie časti textu výzvy ROP-3.1-2013/01 zostávajú nezmenené.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje