Konto Orange pomáha hendikepovaným študentom ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 06-09-2006 )

Konto Orange vyhlasuje nový štipendijný program pre hendikepovaných stredoškolských a vysokoškolských študentov; milión korún, ktorý je na tento účel vyhradený, im pomôže zlepšiť prístup k vzdelaniu a zmierniť znevýhodnenie v porovnaní so zdravými mladými ľuďmi.

Konto Orange realizuje v rámci svojich filantropických aktivít mnoho grantových programov a projektov, ktoré podporujú rôzne minoritné skupiny. Tento rok medzi ne pribudol program „Kultúra bez bariér“ zameraný na podporu kultúrnych aktivít organizovaných pre ľudí a ľuďmi s postihnutím. Keďže Konto Orange vidí v tejto oblasti aj naďalej priestor na podporu, vyhlasuje nový štipendijný program pre hendikepovaných stredoškolských a vysokoškolských študentov.

Prostredníctvom nového grantového programu Štipendium pre znevýhodnených chce Konto Orange pomôcť zdravotne postihnutým študentom, aby mohli študovať na stredných a vysokých školách podľa svojho výberu a mohli sa tak integrovať medzi zdravých rovesníkov. Cieľom programu je poskytnúť týmto študentom priestor pre sebarealizáciu, rozvíjanie svojich vedomostí a zručností, čím môžu zmeniť kvalitu svojho života a nájsť si uplatnenie v budúcnosti.

Štipendijný program je určený pre študentov, ktorí sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a ktorí sú počas obdobia poberania štipendia študentmi 2. až 5. ročníka strednej školy alebo študujú v prvom alebo druhom stupni vysokoškolského štúdia, majú priemer známok do 1,8 vrátane a momentálne sa nachádzajú v zhoršenej sociálnej situácii.

Program podporí študentov celkovou sumou 1 milión korún pri najvyššej možnej podpore jednotlivca vo výške 20 000 korún. Štipendium je chápané ako sociálna podpora, ktorá pomáha študentom hradiť časť nákladov spojených so štúdiom. Oprávnenými nákladmi sú úhrada školských poplatkov, ubytovanie, doprava, stravovanie, nákup literatúry a učebných pomôcok, vreckové a pod.

Študenti predložia žiadosť formou motivačného listu, v ktorom by mali hodnotiacu komisiu presvedčiť o tom, že majú aj napriek svojmu hendikepu odhodlanie niečo vo svojom živote dosiahnuť. Mali by popísať svoje záľuby, schopnosti, plány do budúcnosti a pod. V žiadosti je potrebné uviesť účel, na ktorý budú finančné prostriedky zo štipendia použité.

Projekty bude hodnotiť komisia zložená zo zástupcov mimovládnych organizácií, pedagogických pracovníkov, Konta Orange a Centra pre filantropiu. Uzávierka predkladania žiadostí je 18. októbra 2006. Žiadosti je potrebné doručiť na adresu Centra pre filantropiu, Medená 5, 811 02 Bratislava. Svoje otázky a pripomienky môžu záujemcovia telefonicky konzultovať na číslach 0905/313 313 a 02/5464 4682, ako aj písomne na e-mailovej adrese stipendium@kontoorange.sk.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje