Podpora na zlepšenie kvality života telesne a duševne postihnutých ---- sociálne projekty ( 05-09-2006 )

Grantová schéma pre NÁDEJ \n\n Cieľom programu je podporiť zlepšenie kvality života mentálne a telesne postihnutých a ich plnohodnotné začlenenie sa do života a pracovného procesu.


Podpora je určená najmä chráneným pracovným dielňam pre ľudí s mentálnym, telesným alebo kombinovaným postihnutím, organizáciám poskytujúcim možnosť pracovnej a telesnej rehabilitácie, organizáciám poskytujúcim aktivity vedúce k vytvoreniu a udržaniu štandardných pracovných návykov. \n\n O grant sa môžu uchádzať

– mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce

všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy)

Výška grantu a doba realizácie projektu

Maximálna výška grantu je 500.000 SKK. Prostriedky sú určené na priamu realizáciu a

zabezpečenie projektu. Realizačná fáza projektu nesmie prekročiť 11 mesiacov odo dňa

podpisu zmluvy o pridelení grantu. Žiadatelia o grant budú o výsledkoch grantového kola

vyrozumení písomne do 6 týždňov od dňa uzávierky prijímania projektov.Postup pri predkladaní projektu \n\n 1. Vyplňte, prosím, prihláškový formulár a zašlite ho elektronickou poštou na adresu info@nadaciavub.sk najneskôr do 30.09.2006.
2. Vyplňte, prosím, žiadosť o grant a vypracujte projekt podľa predpísanej osnovy. Žiadosť o grant a projekt (oba dokumenty v troch vyhotoveniach) spolu s povinnými prílohami (v jednom vyhotovení) zašlite poštou na adresu:

Nadácia VÚB
P.O. BOX 57
820 04 Bratislava 24

Obálku označte, prosím, názvom Grant, program pre Nádej. Uzávierka prijímania projektov
je 30.09.2006. Do tohto času musia byť projekt, žiadosť o grant a prílohy projektu doručené.
Okrem toho je potrebné doručiť projekt spolu s podrobným rozpočtom v elektronickej forme
na e-mailovú adresu info@nadaciavub.sk, takisto do 30.9.2006 do 17.00 hod.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje