Výzva na podávanie žiadostí na podporu kultúry a športu v Nitrianskom samosprávnom kraji ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 05-09-2006 )

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2 /2006 vyhlasuje VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na území Nitrianskeho kraja

I. Žiadateľom môže byť:

a) právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má sídlo a vyvíja činnosť na území Nitrianskeho kraja v oblasti športu, záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít, verejnoprospešných aktivít s výnimkou organizácií, ktorých zriaďovateľom je NSK.

b) obec na území Nitrianskeho kraja, ktorá žiada o dotáciu na financovanie úloh v záujme rozvoja vyššieho územného celku.


Žiadatelia musia mať vyrovnané všetky záväzky voči Nitrianskemu samosprávnemu kraju!


II. Dotácia sa neposkytuje organizáciam, ktorých zriaďovateľom je NSK, politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám.III. Cieľové oblasti:

1. Oblasť kultúry:

- záujmovo-umelecká činnosť,

- tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych a duchovných hodnôt,

- podujatia miestneho a regionálneho významu,

- zachovanie kultúrneho dedičstva, miestnych a regionálnych tradícií.2. Oblasť telesnej kultúry a športu:

- organizovanie športových podujatí miestneho a regionálneho významu,

- utváranie podmienok na rozvoj športu pre všetkých,

- podpora turistických podujatí,

- podporovanie športových aktivít zdravotne postihnutých občanov,

- oživovanie a rozvíjanie regionálnych tradícií v športe,

- reprezentácia NSK na športových podujatiach doma i v zahraničí.IV. Maximálna výška dotácie jednému žiadateľovi:

- na jeden projekt: 50 000 Sk,
- na viac projektov: 100 000 Sk. \n\n Uzávierka prijímania žiadostí je 31. októbra 2006 (vrátane), t. j. – žiadosti musia byť osobne odovzdané na Úrade NSK alebo poslané poštou do tohto termínu (platí dátum uvedený na poštovej pečiatke)!
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje