Nadácia Ekopolis: Fond biraterálnej spolupráce programu Aktívne občianstvo a inklúzia- výzva priebežne otvorená ---- sociálne projekty ( 28-02-2014 )

Prioritná oblasť 1: Vyhľadávanie partnerov a tvorba partnerstiev

Podpora nadväzovania kontaktov a umožnenie plánovania a prípravy bilaterálnych partnerských projektov, z ktorými sa žiadatelia plánujú uchádzať o podporu v rámci otvorených výziev pre jednotlivé oblasti podpory programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Fond môže podporiť vycestovanie zástupcov slovenských mimovládnych organizácií do niektorej z donorských krajín (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko, ), alebo vycestovanie zahraničných partnerov z donorských krajín na Slovensko.

Oprávnené aktivity:
- vyhľadanie partnera v donorských krajinách pred alebo počas spracovania Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci niektorej z oblastí podpory programu Aktívne občianstvo a inklúzia;
- cesta do krajiny partnera;
- príprava žiadosti o NFP v spolupráci s partnerom;

Rozsah grantu: do 1.000 € na jednu cestujúcu osobu
Dĺžka projektu: do 3 mesiacov
Počet výziev: priebežne, až do 30. apríla 2014 \n\n Prioritná oblasť 2: Výmena skúseností, stáže, výmenné pobyty a sieťovanie

Podpora sieťovania a budovania partnerstiev, výmeny skúseností a informácií a tiež zdieľanie dobrej praxe v témach, ktoré súvisia s oblasťami podpory programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Fond môže podporiť krátkodobé stáže pre jednotlivcov alebo malé tímy u hosťujúcich organizácií. Hosťujúcou organizáciou môže byť slovenská mimovládna organizácia, alebo zahraničný partner z donorských krajín (Island, Lichtejnšajnsko, Nórsko). Prioritou fondu je podporiť výmenné pobyty a stáže, ktoré sa týkajú najmä občianskej spoločnosti, účastníkmi stáží však nemusia byť len predstavitelia mimovládnych organizácií, môže ísť o ľudí z prostredia médií, výskumných inštitúcií, vysokých škôl i verejnej správy. Očakávanými výsledkami z projektov je okrem iného spracovanie tém stáží do primeraných výstupov (odborných článkov, publikácií, elektronickej publicity a pod.) a ich cielená distribúcia pre relevantné cieľové skupiny a/alebo širokú verejnosť.

Oprávnené aktivity:
- účasť na konferenciách, seminároch, kurzoch a workshopoch;
- študijné cesty a stáže;
- návštevy expertov;
- spracovanie štúdií uskutočniteľnosti, spracovanie finančných a ekonomických analýz;
- usporiadanie konferencií, seminárov a workshopov;
- propagačné a informačné aktivity, publicita.

Rozsah grantu: do 10.000 €
Dĺžka projektu: do 6 mesiacov
Počet výziev: priebežne, až do 31. mája 2015 \n\n Všeobecné oprávnené aktivity:

Nasledovné aktivity môžu byť oprávnené v rámci všetkých oblastiach podpory (okrem Fondu bilaterálnej spolupráce):

- aktivity na podporu aktívneho občianstva a participatívnej demokracie, vrátane aktivít na miestnej úrovni;
- advokačné aktivity, watch-dog a monitoring činnosti verejných inštitúcií;
- aktivity na zvyšovanie povedomia;
- aktivity podporujúce multikultúrny dialóg;
- účasť na tvorbe verejných politík a v rozhodovacích procesoch;
- rozvoj kapacít a organizačná podpora MVO;
- posilnenie dobrého riadenia členských MVO;
- podpora budovania sietí a koalícií;
- výmena a odovzdávanie skúseností a know-how;
- vzdelávacie aktivity a tréningy;
- kultúrne aktivity podporujúce oblasti podpory.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje