OP ŽP: MŽP SR ako RO pre OPŽP vyhlásilo výzvu v rámci prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd ---- životné prostredie ( 28-02-2014 )

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 1 – INTEGROVANÁ OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE VÔD, Operačný cieľ 1.2: Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

Špecifickým cieľom výzvy je znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality života obyvateľstva SR dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR.V rámci operačného cieľa 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ je cieľom výzvy zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu a obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej službe vodného hospodárstva v súlade so záväzkami SR vyplývajúcimi zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ.
Kód výzvy: OPŽP-PO1-14-1
Dátum vyhlásenia výzvy: 28. 02. 2014
Dátum uzavretia výzvy: 02.06.2014

Viac informácií o výzve môžete nájsť na http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-c-opzp-po1-14-1-z-28-2-2014-1-2/

Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev sa môže v čase vyhlásenia výzvy odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.
S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 bude riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných a ušetrených finančných prostriedkov.
Riadiaci orgán predpokladá postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, prípadne prekročená. Zároveň plánuje Riadiaci orgán využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskych spoločenstiev v znení neskorších predpisov.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje