PPA: Oznámenie o predkladaní žiadostí o podporu na veľké dobytčie jednotky na rok 2014 ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 28-02-2014 )

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v zn. n. p. oznamuje podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. z 30. mája 2013 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb a podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 20/2014 Z. z. z 22. januára 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti o platbu na veľké dobytčie jednotky v termíne od 3. marca 2014 do 31. marca 2014.

Na žiadosti, ktoré budú predložené po uvedenej lehote, PPA nebude prihliadať.

Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok v platnom nariadení vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb.
Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila pre žiadateľov, ktorí si predložili v roku 2013 žiadosti o platbu na veľké dobytčie jednotky (ďalej len „VDJ“) predtlačené formuláre IL, ktoré si môžu žiadatelia vyzdvihnúť na príslušnom RP PPA.

Pre žiadateľov, ktorí si predložili v roku 2013 žiadosť na dojčiace kravy a ovce a kozy, sú na základe údajov z CEHZ predtlačené formuláre „Zoznam dojčiacich kráv" a „Zoznam oviec a kôz na farme", ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o platbu na VDJ a sú žiadateľom k dispozícii na príslušnom RP PPA.

Identifikačný list na r. 2014 spolu so žiadosťou o platbu na VDJ 2014 môžete nájsť na http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5786
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje