Podpora na vzdelávanie vlastných zamestnancov ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 04-09-2006 )

24.8 2006 uverejnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR výzvu na podávanie projektov na Opatrenie č. 3.2: Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov.

Výzva je zameraná na podporu ďalšieho vzdelávania, ktoré reaguje na meniace sa požiadavky zamestnávateľa na kvalitu ľudských zdrojov a efektivitu ich riadenia. Aktivity projektov výzvy sú zamerané na všeobecné a špecifické vzdelávanie potrebné pre cieľové skupiny, výsledkom ktorých nemôže byť zvýšenie dosiahnutého stupňa vzdelania.

Projekt na vzdelávanie zamestnancov môže predložiť iba samotný zamestnávateľ – konečný prijímateľ, resp. príjemca pomoci, nie iný subjekt. Príjemca pomoci môže vzdelávať iba vlastných zamestnancov.

Oprávnení sú nasledovní zamestnávatelia:

- malé, stredné a veľké podniky;
- samostatne zárobkovo činné osoby.
- vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie;
- mestá a obce a nimi zriadené organizácie;
- mimovládne neziskové organizácie
- profesijné organizácie, asociácie a komory.

Oprávnenou cieľovou skupinou sú zamestnanci, ktorých miesto výkonu práce (uvedené v pracovnej zmluve) je na území Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Minimálna hranica nenávratného finančného príspevku na 1 projekt je 1 000 000 SK
Maximálna hranica nenávratného finančného príspevku na 1 projekt je 12 000 000 SK

Minimálna dĺžka trvania projektu je 6 mesiacov
Maximálna dĺžka trvania projektu je 12 mesiacov

Termín ukončenia predkladania projektov 24. október 2006 do 15,00 hod.

Bližšie informácie k danej výzve sú prístupné na stránke www.esf.gov.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje