Komunitná nadácia Zdravé mesto podporí malé verejnoprospešné projekty v regióne Banská Bystrica, Zvolen a Sliač ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 21-08-2006 )

Komunitná nadácia Zdravé mesto vyhlasuje grantovú uzávierku pre podporu verejnoprospešných projektov v regióne Banská Bystrica, Zvolen a Sliač. \n\n O podporu projektov sa môžu uchádzať jednotlivci ako aj organizácie, ktoré spĺňajú podmienky grantového programu nadácie. Uzávierka predkladania projektov aktuálneho grantového kola je 14. septembra 2006. V prípade podania žiadosti poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky.

Maximálna výška možnej podpory na jeden projekt je 20.000,- Sk. V tomto grantovom kole rozdelí nadácia peniaze od svojich darcov z firiem a organizácií, ako aj prostriedky, ktoré získala darovaním dvoch percent dane z príjmov za rok 2005.

Komunitná nadácia Zdravé mesto poskytuje k aktuálnemu grantovému kolu konzultácie k príprave projektov. Tie sú možné v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00 v sídle nadácie na Komenského 21 v Banskej Bystrici. Vo Zvolene budú konzultácie v dňoch 4. až 8. septembra 2006 na Bellu IV. 6 v priestoroch CVČ Domino. V prípade záujmu o konzultácie ako aj v prípade otázok je potrebné kontaktovať sa vopred s pracovníkmi nadácie telefonicky 048/ 415 60 59 alebo e-mailom: knzm@knzm.sk.

Grant je možné získať na projekty spadajúce do jednej z nasledovných oblastí podpory: \n\n 1. deti a mládež - projekty zamerané na prácu s deťmi a mládežou
2. zlepšovanie prostredia - projekty zamerané na zlepšovanie okolia a životného prostredia v našom regióne
3. podpora vidieka - projekty lokalizované na vidieku a zamerané na rozvoj aktivít v tejto oblasti
4. kultúra a vzdelávanie - vzdelávacie, osvetové projekty a projekty z oblasti kultúry
sociálna oblasť - projekty, ktorých cieľom je zlepšenie postavenia marginalizovaných skupín v spoločnosti
5. zdravie - projekty, ktorých cieľom je zlepšiť zdravie v komunite priamo, alebo prostredníctvom podpory zdravého životného štýlu, hygieny a športu
6. rómske projekty - projekty zlepšujúce postavenie rómskej komunity

O poskytnutie grantu môže žiadať:
1. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia so sídlom v mestách a okresoch Banská Bystrica a Zvolen
2. neformálna skupina občanov (minimálne traja)

Podmienky získania grantu:
1. predloženie riadne vyplneného formuláru žiadosti a požadovaných príloh
2. projekt je potrebné pred odovzdaním odkonzultovať s pracovníkmi nadácie
3. najvyššia žiadaná suma je 20.000 Sk \n\n Nadácia neposkytuje granty:
politickým stranám, jednotlivcom a podnikateľom
na investičné náklady
na stáže, študijné pobyty a štipendiá
na mzdové náklady
cirkevným inštitúciám na ich vnútornú činnosť

Bližšie informácie a formuláre žiadosti o grant sú k dispozícii na stránke www.knzm.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje