Dotácie na podporu priemyslu a služieb ( uzávierka 20. októbra 2006) ---- priemyseľ a výroba ( 17-08-2006 )

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 16.8.2006 výzvu pre prodnikateľské subjekty na podávanie projektov v rámci SEKTOROVÉHO OPERAČNÉHO PROGRAMU PRIEMYSEL A SLUŽBY Priorita 1: Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu

Opatrenie 1.1 Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb Schéma pomoci de minimis

Pomoc je určená na projekty zamerané na niektorú z uvedených aktivít:

1. výstavbu a rekonštrukciu prevádzkových priestorov určených na priemyselnú výrobu, remeselnú výrobu a na činnosti napomáhajúce rozvoju priemyselných služieb max. do výšky 30% požadovaného NFP,
2. hmotné investície, t.j. nákup nových technológií, strojov, prístrojov a zariadení určených pre priemyselnú výrobu.

Uzávierka pre podanie žiadostí je: 20. októbra 2006 do 16.00 hod.

Oprávnené výdavky:
Oprávnenými výdavkami v zmysle schémy pomoci de minimis sú:
a) výdavky vynaložené na obstaranie hmotného investičného majetku, cena strojov, prístrojov a zariadení je definovaná podľa § 25 ods. 4 písm. A) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Hmotný investičný majetok pri tom musí byť používaný výlučne v podniku, ktorý dostáva pomoc
b) výdavky vynaložené na obstaranie nehmotného investičného majetku na účely využívania nových technológií vrátane obstaranie softvéru. Nehmotný investičný majetok pri tom musí spĺňať tieto podmienky:
- musí byť používaný výlučne v podniku, ktorý dostáva pomoc
- musí byť považovaný za odpisovateľný majetok
- musí byť zakúpený od tretích strán na základe trhových podmienok
- musí byť zaradený do majetku podniku a zostať v podniku prijímajúcom pomoc minimálne 5 rokov
- musí mať priamy súvis s výrobným procesom
c) oprávnenými výdavkami z hľadiska času, výšky a opodstatnenosti sú:
- len výdavky vynaložené v čase trvania projektu tak, ako boli posúdené vykonávateľom a schválené hodnotiacou komisiou pre poskytovanie pomoc
- výdavky, ktoré sú doložené originálmi dokladov (daňové doklady, výpisy z účtov a pod.) a sprievodnou dokumentáciou (cenové ponuky a pod.)
- vznikli príjemcovi pomoci najskôr v deň podpísania Záverečnej správy členmi Hodnotiacej komisie;
d) boli vynaložené príjemcom v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov \n\n Minimálna výška pomoci pre projekty je 5.000 EUR.
Maximálna výška pomoci jednému príjemcovi pomoci nesmie presiahnuť súhrnne 100.000 EUR v priebehu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov.

Žiadateľ musí preukázať doklad o disponovaní s finančnými prostriedkami na realizáciu projektu vo výške 100% celkových výdavkov na projekt.

Indikatívna výška finančných prostriedkov v rámci opatrenia 1.1 na túto výzvu je 215 mil. Sk a bude spresnená v závislosti od vývoja kurzu Sk voči EUR a v závislosti od reálneho kontrahovania v rámci predchádzajúcej výzvy.

Príjemcovia pomoci:
Príjemcami pomoci sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov.
1. Organizácie zriadené orgánmi štátnej a verejnej správy
Pomoc podľa schémy schémy de minimis je možné poskytnúť aj organizáciám zriadeným orgánmi štátnej a verejnej správy, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, sú účastníkmi hospodárskej súťaže, a v ktorých je podiel právnických osôb na základnom imaní alebo na hlasovacích právach vyšší alebo rovný 51%. Pod pojmom právnická osoba sa pritom rozumie taká právnická osoba, u ktorej sa na základnom imaní alebo na hlasovacích právach nepodieľa osoba, ktorá je orgánom štátnej alebo verejnej správy.

Geografický rozsah opatrenia:
V rámci tohto opatrenia je možné poskytnúť pomoc na rozvoj regiónov patriacich pod Cieľ 1, t.j. regiónov, kde podiel HDP na obyvateľa meraný paritou kúpnej sily nedosahuje 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa EÚ. Ide o regióny: Západné Slovensko (Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj), Stredné Slovensko (Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj) a Východné Slovensko (Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj).

Maximálna dĺžka trvania projektu:
Projekt musí byť zrealizovaný v lehote do 24 mesiacov (vrátane realizácie neoprávnených výdavkov) od začatia realizácie projektu uvedeného v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP. Doba realizácie projektu začína dňom uvedeným v Oznámení o začatí realizácie projektu a končí dňom uvedeným v Hlásení o ukončení realizácie projektu. Žiadosť príjemcu pomoci o platbu vrátane Hlásenia a o ukončení realizácie projektu je potrebné predložiť najneskôr do 30. septembra 2008.

Uzávierka prijímania žiadostí:
Žiadosti o poskytnutie NFP je možné podať najneskôr 20. októbra 2006 do 16.00 hod., a to aj v prípade doporučenej zásielky (nerozhoduje dátum pečiatky podacej pošty ale dátum fyzického doručenia zásielky) na nižšie uvedenú adresu Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej len „NARMSP“).

Adresa:
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
Miletičova 23
821 09 Bratislava
Tel.: 02/502 44 500
Fax: 02/502 44 501
Webová stránka: www.nadsme.sk
E-mail: agency@nadsme.sk
Forma a výška pomoci:

Pomoc je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP). NFP sa poskytuje formou refundácie na základe predložených uhradených daňových dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov. Pomoc príjemcovi je poskytovaná na dvojročné obdobie s vyplatením pomoci po realizácii a skončení projektu. Pomoc poskytnutá jednému príjemcovi nesmie presiahnuť 65% celkových oprávnených výdavkov a minimálny podiel príjemcu na spolufinancovaní je 35 % oprávnených výdavkov.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.nadsme.sk.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje