VÝZVA PRE VÝROBCOV NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ NA COLNÉ SUSPENZIE A COLNÉ KVÓTY ---- priemyseľ a výroba ( 15-08-2006 )

Slovenskí výrobcovia majú opäť možnosť uplatniť si prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) návrhy na dočasné pozastavenie cla (t. j. colné suspenzie) alebo otvorenie colných kvót na dovoz vstupov do výroby z tretích nečlenských krajín EÚ v rámci spoločnej obchodnej politiky EÚ.

V súčasnosti je možné predkladať žiadosti na otvorenie colných kvót a suspenzií, ktoré po schválení všetkými členmi EÚ a predstaviteľmi EK budú platiť od 1. júla 2007. Predloženie návrhov na dočasné pozastavenie cla alebo colnej kvóty za priemyselné výrobky na MH SR očakávame najneskôr v termíne do 5. septembra 2006 na e-mailovej adrese Dusak@economy.gov.sk. Žiadosti je potrebné vypracovať v anglickom aj slovenskom jazyku a vo formáte "MS Word" v súlade s Oznámením Európskej komisie 98/C 128/02. Formulár pre vypracovanie písomnej žiadosti je v Prílohe II uvedeného oznámenia. K žiadosti je potrebné priložiť technickú dokumentáciu (napr. pri chemických výrobkoch ich zloženie, vzorec a Material Safety Data Sheet, technický popis pri elektrotechnických výrobkoch) a fotografie výrobku (v prípade, že je to možné), ktorý je predmetom žiadosti.

Žiadosti sa súhrnne za Slovensko predkladajú na rokovania "Pracovnej skupiny pre ekonomické otázky colných sadzieb". Táto pracovná skupina je súčasťou „Taxation and Customs Union Directorate-General“ (DG TAXUD), ktorý pôsobí v oblasti colnej politiky, ekonomických aspektov ciel a tranzitu v rámci Európskej komisie.

Nekompletné žiadosti na dočasné pozastavenie cla alebo otvorenie colnej kvóty a žiadosti doručené MH SR po určenom termíne sa nemôžu zaradiť do súhrnnej požiadavky SR pre druhý polrok 2007 a ich prípadné uplatnenie bude možné až pre prvý polrok 2008.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa vypĺňania a podávania žiadostí, ako aj vyššie spomínané oznámenie EK sa nachádzajú na internetovej stránke MH SR v časti Zahraničnoobchodná politika a podčasti Colná politika.

Kontakt:
Ing. Dušan Dušák
odbor obchodnej politiky
sekcia obchodu a cestovného ruchu
tel.: 02/4854 2193
fax: 02/4854 3116
e-mail: Dusak@economy.gov.sk

Bližšie informácie Vám poskytne poradenský tím spoločnosti EUROTREND.

Kontakty:
Vinohradnícka 23
92701 Šaľa
tel./fax. 00421-31-770-5005
www.dotacie.info
www.agroinfocentrum.sk
www.opendoor.sk
Hot-line: 0910-493-803
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje