OP KaHR: Oznámenie o prijatí nariadenia EP a Rady, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) (2014 – 2020) ---- priemyseľ a výroba ( 08-01-2014 )

Rada EÚ po schválení Európskym parlamentom schválila dokument Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) (2014 - 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1639/2006/ES. Nariadenie nadobudlo účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie č. L 347/33 z 20. decembra 2013.

Nariadenie môžete nájsť na http://www.mhsr.sk/10419-menu/142007s \n\n Program COSME si kladie za cieľ riešiť úverové problémy, ktorým malé a stredné podniky v EÚ v súčasnosti čelia. S celkovým rozpočtom 2.3 miliárd EUR na obdobie 2014-2020 bude program pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov (COSME) napríklad poskytovať záručný nástroj pre úvery malým a stredným podnikom až do výšky 150 000 EUR. Okrem toho, bude program COSME pomáhať podnikom a občanom nasledujúcimi spôsobmi : 1.) podnikatelia budú ťažiť z ľahšieho prístupu na trhy v rámci EÚ aj mimo nej, 2.) Občania, ktorí sa chcú stať samostatne zárobkovo činnými, ale v súčasnej dobe čelia ťažkostiam pri zakladaní alebo rozvíjaní ich vlastného podnikania, dostanú služby a pomoc šité na mieru, a 3.) Orgánom členských štátov bude lepšie pomáhať v ich úsilí o vypracovanie a implementáciu účinnej politiky v oblasti malých a stredných podnikov. \n\n COSME bude podporovať opatrenia na uľahčenie prístupu k financiám pre malé a stredné podniky od počiatočnej fázy ich vzniku až po fázu rastu. Finančné nástroje v rámci programu budú zahŕňať nástroj vlastného imania a nástroj úverových záruk, ktoré môžu byť komplementárne k použitiu vnútroštátnych finančných nástrojov pre malé a stredné podniky v rámci programov politiky súdržnosti EÚ a nástrojov zriadených pre MSP v rámci programu „Horizont 2020". \n\n Prístup na trhy

Nový program predpokladá opatrenia s cieľom uľahčiť prístup malých a stredných podnikov na trhy v rámci Únie aj mimo nej, ako je napríklad poskytovanie informácií o existujúcich prekážkach vstupu na trh, obchodných príležitostiach, verejnom obstarávaní a colných postupoch a poskytovanie podporných služieb v oblasti noriem a práv duševného vlastníctva.

Vďaka COSME bude sieť Enterprise Europe Network (http://www.een.sk/) aj naďalej poskytovať integrované služby na podporu podnikania malých a stredných podnikov, ktoré chcú využiť príležitosti na vnútornom trhu a v trhoch tretích krajín, a tým pomáha malým a stredným podnikom dať svojej činnosti medzinárodný rozmer v súlade s právom Únie.

Viac informácií môžete nájsť na http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje