Nadácia Pontis: Grant pre ľudí v núdzi a bez domova ---- sociálne projekty ( 08-01-2014 )

V rámci svojho programu Energia pre život nadácia opäť podá pomocnú ruku ľuďom, ktorí sa potrebujú vymaniť z kruhu chudoby, nedostatočnej zdravotnej starostlivosti a sociálneho vylúčenia. Na podporu neziskoviek, ktoré sa venujú ľuďom v núdzi, uvoľní nadácia z fondu 100-tisíc eur.

Program je zameraný na systémové riešenie problematiky bezdomovectva na viacerých úrovniach. Nadácia sa predovšetkým zameria na podporu aktivít, ktoré sú zamerané na sociálne začleňovanie a obhajobu záujmov ľudí bez domova. \n\n Nadácia chce podporou organizácií dosiahnuť:

• umožniť vývoj modelových projektov sociálnej inklúzie ľudí bez domova a ich dôkladné overenie v praxi

• šíriť skúsenosti z praxe, vytvárať komparatívne štúdie a prehlbovať odbornú diskusiu s cieľom ovplyvňovať verejné politiky v danej téme

• podporovať rozširovanie siete komunitných nízkoprahových zariadení pre ľudí bez domova v lokalitách dostupných pre cieľovú skupinu

• zcitlivovať verejnú mienku a zpochybňovať stereotypy, ktoré voči ľuďom bez domova v spoločnosti existujú. \n\n Organizácie môžu žiadať o finančnú podporu aktivít s nasledovným zameraním:

• Profesionálna terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova.

• Budovanie udržateľného systému poskytovania základných potrieb ľuďom bez domova, výlučne v zariadeniach nízkoprahového charakteru, a za významnej účasti samospráv i ďalších inštitucionálnych partnerov.

• Modelové projekty prepojenia sociálnych a zdravotných služieb pre ľudí bez domova.

• Sociálne poradenstvo, individuálna a skupinová sociálna práca, rôzne druhy terapii, ktoré pomáhajú posilniť u ľudí v ťažkej životnej situácii motiváciu k zmene.

• Komunikácia situácie ľudí bez domova smerom k verejnosti prostredníctvom umeleckých výrazových prostriedkov, využitie audiovizuálnej tvorby, vrátanie autorského dokumentu.

Akceptovateľná je žiadosť o podporu akýchkoľvek oprávnených nákladov, ktoré podporia vyššie uvedené účely a ktoré prijímateľ dokáže vyčerpať v čase realizácie projektu od 1. februára 2014 do 30. novembra 2014. \n\n OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:

Program je určený pre mimovládne neziskové organizácie, ktoré dlhodobo pracujúce s ľuďmi bez domova. Organizácia, ktorá chce žiadať o grant, musí mať minimálne 2-ročnú prax s prácou s ľuďmi bez domova a musí vedieť zdokladovať výsledky svojej činnosti. Grant nie je určený organizáciám, ktoré sa zaregistrovali na Slovensku po decembri 2011 alebo organizáciám, ktoré sa ľuďom bez domova len začínajú venovať. \n\n VÝŠKA GRANTU:

V grantovom programe prerozdelíme sumu 100-tisíc eur. Žiadať môžete o príspevok v minimálnej výške 10-tisíc eur a v maximálnej výške 40-tisíc eur. Požadovanú výšku grantu môže hodnotiaca komisia znížiť.

Schválené granty budú vyplatené v dvoch splátkach. Prvú splátku vo výške 90% schváleného grantu po podpise Zmluvy o poskytnutí grantu a druhú vo výške 10% po predložení záverečnej správy. \n\n TERMÍNY:

• 20. január 2014 - uzávierka prijímania žiadostí o grant
• 21. - 31. január 2014 - hodnotenie projektov (individuálne a skupinové)
• 1. február 2014 - zverejnenie výsledkov
• 1. február - 30. november 2014 - realizácia projektov
• 30. november 2014 -uzávierka pre záverečné správy a vyúčtovanie projektov

Žiadosť o grant je potrebné podať najneskôr do 20. januára 2014 cez elektronický formulár na webovej stránke Darca.sk, na ktorej si vytvoríte svoje osobné konto.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje