MŠVVaŠ SR: Výzva na podávanie žiadostí o akreditáciu programov doplňujúceho pedagogického štúdia ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 08-01-2014 )

Do 22. januára 2014 musia vysoké školy, resp. fakulty nepedagogického smeru, ktoré chcú naďalej poskytovať doplňujúce pedagogické štúdium, podať žiadosť o akreditáciu týchto programov.

Žiadosti je potrebné doručiť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), ktoré v zmysle novelizovaného zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch rozhodne o akreditácii do 28. februára 2014.

MŠVVaŠ SR v týchto dňoch zverejnilo usmernenie obsahujúce všetky náležitosti potrebné k akreditácii programu(dátum podania žiadosti, vzor žiadosti, vzor štruktúry programu, vzor súhlasu garanta), ktoré môžete nájsť na http://www.minedu.sk/usmernenie-pre-ziadatelov-k-predkladaniu-ziadosti-a-programov-doplnujuceho-peda gogickeho-studia-o-akreditaciu/

Zároveň na svojej webovej stránke aktualizovalo zoznam poskytovateľov akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania, doklady k žiadosti o priznanie kreditov za absolvované vzdelávanie v zahraničí, zoznam programov, ktorým uplynula platnosť akreditácie, ako aj programov, ktorým bola akreditácia zrušená.

Viac informácií môžete nájsť na http://www.minedu.sk/akreditacia-programov-doplnujuceho-pedagogickeho-studia-a-programov-kontinualne ho-vzdelavania/
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje