ROP: Oznam o uverejnení výzvy 3.1 ROP Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 09-01-2014 )

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 19. 12. 2013 bola v sekcii Výzvy ROP uverejnená výzva v rámci opatrenia ROP 3.1Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, oblasť podpory 3.1a – intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií a oblasť podpory 3.1b - intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok s kódom ROP-3.1-2013/01. K výzve ROP-3.1-2013/01 je relevantná Príručka pre žiadateľa v rámci ROP 2007-2013 verzia 5.1, Príručka pre prijímateľa v rámci ROP 2007-2013 verzia 5.2 a Programový manuál ROP 2007-2013 verzia 5.3. \n\n OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA:

a) obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako zriaďovateľ pamäťových a fondových inštitúcií v zmysle zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (pre skupinu oprávnených aktivít 3.1.1) resp. ako vlastník nehnuteľných kultúrnych pamiatok (pre skupinu oprávnených aktivít 3.1.2)

b) mestská časť v zmysle zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov ako zriaďovateľ pamäťových a fondových inštitúcií v zmysle zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (pre skupinu oprávnených aktivít 3.1.1) resp. ako vlastník nehnuteľných kultúrnych pamiatok (pre skupinu oprávnených aktivít 3.1.2)

c) vyšší územný celok založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov ako zriaďovateľ pamäťových a fondových inštitúcií v zmysle zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (pre skupinu oprávnených aktivít 3.1.1) resp. ako vlastník nehnuteľných kultúrnych pamiatok (pre skupinu oprávnených aktivít 3.1.2)

d) ústredný orgán štátnej správy ako zriaďovateľ múzeí a galérií podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (pre skupinu oprávnených aktivít 3.1.1) resp. ako vlastník a/alebo správca nehnuteľných kultúrnych pamiatok (pre skupinu oprávnených aktivít 3.1.2)

Oprávnení žiadatelia môžu predložiť žiadosť o NFP aj v prípade, ak im už bola schválená žiadosť o NFP v rámci iných výziev vyhlásených pre opatrenie 3.1 ROP, oblasť podpory 3.1a „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií“ a pre oblasť podpory 3.1b „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok“ za podmienky, že sa projekt týka oprávnených aktivít, ktoré ešte neboli z ROP podporené. V prípade ak v rámci iných vyššie uvedených výziev bola podporená len časť objektu, je možné predložiť žiadosť o NFP len pre tie časti objektu, ktoré ešte neboli predmetom podpory. \n\n OPRÁVNENOSŤ PARTNERA:

V rámci výzvy ROP-3.1-2013/01 sa inštitút partnerstva neuplatňuje. \n\n OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT REALIZÁCIE PROJEKTU:

Skupiny oprávnených aktivít v rámci opatrenia 3.1 – oblasť podpory 3.1a „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií“(žiadateľ vypĺňa formulár žiadosti o NFP, ktorý je určený pre oblasť podpory 3.1a):

- rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni (knižnice, múzeá, galérie) a s tým spojené obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia

PODROBNEJŠIA CHARAKTERISTIKA OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT:
a) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy, modernizácia a rekonštrukcia stavieb, napojenie stavieb na inžinierske siete (v zmysle stavebného zákona)

b) zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov – realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií najmä obnova obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny a povrchu plochých striech, oprava a výmena výplňových otvorových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena vykurovacích kotlov a telies a vnútorných inštalačných rozvodov, klimatizačného zariadenia, inštalovanie solárnych panelov tam, kde je to vhodné a pod.)

c) obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia objektu, nevyhnutne súvisiaceho s účelom využitia stavby, vrátane IKT vybavenia

d) sadové a parkové úpravy v areáli. \n\n Skupiny oprávnených aktivít v rámci opatrenia 3.1 – oblasť podpory 3.1b „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok“ (žiadateľ vypĺňa formulár žiadosti o NFP, ktorý je určený pre oblasť podpory 3.1b):

- revitalizácia významných nevyužitých, resp. nevhodne využitých nehnuteľných kultúrnych pamiatok v území vo vlastníctve verejného sektora s využitím na rozšírenie činnosti pamäťových a fondových inštitúcií a ich využitia v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchu, v odôvodnených a výnimočných prípadoch na kultúrno-spoločenské a osvetové účely, a s tým spojené obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia \n\n PODROBNEJŠIA CHARAKTERISTIKA OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT:

a) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy, modernizácia a rekonštrukcia stavieb, napojenie stavieb na inžinierske siete (v zmysle stavebného zákona)

b) zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov – realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií najmä obnova obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny a povrchu plochých striech, oprava a výmena výplňových otvorových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena vykurovacích kotlov a telies a vnútorných inštalačných rozvodov, klimatizačného zariadenia, inštalovanie solárnych panelov tam, kde je to vhodné a pod.)

c) obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia objektu, nevyhnutne súvisiaceho s účelom využitia stavby, vrátane IKT vybavenia

d) sadové a parkové úpravy v areáli. \n\n MAXIMÁLNA VÝŠKA NFP:

Maximálna výška NFP predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt a minimálne financovanie projektu zo strany žiadateľa je vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt pre subjekty verejnej správy okrem organizácií štátnej správy.

Maximálna výška NFP predstavuje 100 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt v prípade organizácií štátnej správy. \n\n Termín vyhlásenia výzvy: 19.12.2013
Termín ukončenia výzvy: 08.04.2014 \n\n Viac informácií o výzve môžete nájsť na http://www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/&id=53&page=1
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje