Nadácia Ekopolis: Nestlé pre vodu v krajine ---- životné prostredie ( 16-12-2013 )

Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Nestlé Slovensko vyhlásila druhý ročník programu Nestlé pre vodu v krajine. Je zameraný na zvýšenie záujmu ľudí o vodu a zlepšenie životného prostredia ochranou vodných prvkov a zdrojov. Vybrané projekty budú podporené finančnou sumou v celkovej výške 29 000 eur.

Téma ochrany krajiny pred nepriaznivými účinkami prívalových vôd, ochrany
vodných zdrojov a zapojenie verejnosti do efektívneho vodného manažmentu
je aktuálna aj vzhľadom na rastúci počet povodní, predlžujúce sa obdobia
sucha a zvýšenému záujmu médií o túto problematiku.

Voda je súčasne atraktívnym prvkom v mestskom prostredí. Studne, fontány a jazierka dodávajú mestám aj menším obciam charakteristický ráz. Popri riekach a potokoch vznikajú čoraz obľúbenejšie priestory pre peších, korčuliarov aj cyklistov. Výzvou súčasnosti je aj adaptácia mestskej krajiny na klimatické zmeny, ktorá súvisí aj s efektívnou ochranou vodných zdrojov a ich manažmentom. \n\n CIEĽ PROGRAMU

Cieľom programu je zvýšiť účasť miestnych komunít na starostlivosti o vodné zdroje a prvky a podporiť šetrné hospodárenie s vodou v krajine aj v budovách. Cieľom je podporovať prírode blízke postupy a zelené udržateľné opatrenia.


OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

Prijímateľmi grantu sú materské, základné a stredné školy, vysoké školy a univerzity, mimovládne organizácie (občianske združenia a iniciatívy, neziskové organizácie a pod.), obce a mestá, rozpočtové príspevkové organizácie zriadené mestami/obcami, združenia miest a obcíČASOVÝ RÁMEC

- vyhlásenie programu: 16. december 2013
- uzávierka prijímania žiadostí: 7. február 2014
- zverejnenie výsledkov o podporených projektoch: 28. február 2014
- začiatok realizácie projektov: marec 2014
- termín ukončenia podporených projektov: 31. október 2014 \n\n PODPOROVANÉ AKTIVITY A VÝSTUPY

- Obnova studní, studničiek, prameňov a ich okolia
- Doplnenie prvkov drobnej architektúry v okolí studní a vodných tokov
- Čistenie brehov a nábreží vodných tokov od odpadov a divokých skládok
- Revitalizácia a doplňovanie brehových porastov
- Obnova a ochrana mokradí a malých vodných plôch, resp. zlepšovanie ich stavu
- Podpora udržateľného manažmentu dažďovej vody v urbanizovanom prostredí (bioretenčné systémy ako napr. dažďové záhrady, zberné jazierka, odvedenie dažďovej vody do vsaku, podpora infiltrácie vody cez priepustné materiály, opätovné využívanie dažďovej vody a pod.)
- Úspory vody v budovách – technické opatrenia na zníženie spotreby úžitkovej aj pitnej vody vo verejných budovách, školách a škôlkach, zariadenia na opätovné využívanie dažďovej vody a pod.
- Možnou súčasťou projektov sú informačné kampane pre miestnu verejnosť o ochrane vody a jej efektívnom manažmente, vrátane aktivít dlhodobého „patronátu“ škôl a dobrovoľných organizácií nad vodnými plochami, mokraďami, vodnými tokmi či studničkami (monitoring kvality vody, mapovanie stavu tokov, sledovanie biodiverzity, starostlivosť vrátane dobrovoľníckych brigád, exkurzií a pod). \n\n VÝSLEDKOM PROJEKTOV by mali byť za aktívnej účasti obyvateľov pripravené a realizované úpravy vodných prvkov, obnovené vodné zdroje, zlepšené hospodárenie s pitnou alebo úžitkovou vodou či realizované opatrenia na zníženie rizika povodní aj sucha.

Program kladie osobitný dôraz na aktívnu účasť verejnosti a dobrovoľníkov pri každej fáze projektu: pri jeho plánovaní a príprave, pri samotnej realizácii a tiež pri následnom udržiavaní realizovaného stavu.

Program nebude podporovať protipovodňové opatrenia vo forme regulácie brehov v intravilánoch obcí, ktoré bývajú investične veľmi náročné, nie sú realizovateľné za pomoci dobrovoľníkov a bývajú zvyčajne financované z verejných rozpočtov a najmä, ich dopad na životné prostredie je často diskutabilný. \n\n VÝŠKA GRANTU
max. 2 500 € \n\n SPÔSOB ŽIADOSTI O PODPORU

Prostredníctvom zaslania elektronickej žiadosti cez webovú aplikáciu dostupnú na http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/nestle-pre-vodu-v-krajine.html

Viac informácií pre žiadateľov môžete nájsť na http://www.ekopolis.sk/stranka_data/subory/2014-nestle/informacia-pre-ziadatelov-program-nestle-pre- vodu-v-krajine-2014.pdf \n\n V r. 2013 prebiehal pilotný ročník programu, v ktorom bola podporená realizácia piatich projektov zo zásobníka projektov. Podporené boli projekty v Prievidzi, Zvolen, Pruskom (okr. Ilava), Bunkovciach (okr. Sobrance) a v Šali.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje