školstvo, vzdelávanie, štipendiá
2014-07-09
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia TATRA BANKY: Grantový program Viac umenia je otvorený!
Grantový program Viac umenia je prvý grantový program na podporu umeleckej tvorby v oblastiach, ktoré...
2014-06-12
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia Provida: Štipendium Krídla
Štipendium "Krídla" je štipendijný študijný program Ladislava Kossára na podporu štúdia angažovaných...
2014-04-22
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia Tatra Banky: NOVÝ GRANTOVÝ PROGRAM VIAC DIZAJNU PRIJÍMA PROJEKTY!!!
Nadácia Tatra banky otvorila grantový program zameraný na podporu vizionárskych, kreatívnych projektov...
2014-04-02
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Výzva OPV-2014/2.2/01
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program...
2014-03-18
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Oznam pre prijímateľov NFP k medializácii projektov
V súvislosti so záverom programového obdobia plánuje Agentúra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre...
2014-03-12
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Cezhraničná spolupráca: Slovensko- Česko 2013- Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach
Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejňuje rozhodnutie o žiadostiach, ktoré môžete nájsť na htt...
2014-03-12
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Usmernenie Poskytovateľa č. 8 za účelom aktualizovania Všeobecných zmluvných podmienok k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPV
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie...
2014-03-06
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MŠVVaŠ SR: Rozbieha sa nový európsky program v oblasti vzdelávania Erasmus+
Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefana Chudobu sa dňa...
2014-03-04
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Aktualizácia č. 1 k Usmerneniu č. 4/2013 OPV pre Prijímateľov vo veci zúčtovania
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila Aktualizáciu...
2014-02-28
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia Tatrabanky: GRANTOVÝ PROGRAM ŠTUDENTI DO SVETA OTVORENÝ!!!
Grantový program Študenti do sveta podporuje najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje