školstvo, vzdelávanie, štipendiá
2016-02-19
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Žiaci druhého stupňa ZŠ dostanú príspevok na učebnice angličtiny
Po tom, ako v minulom roku dostali učebnice angličtiny žiaci prvého stupňa základných škôl, už majú dôvod...
2016-02-16
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MP SR: Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2016 v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky zameraná na predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej Únie (SK PRES)
Grantová schéma predsedníctva pre mimovládne organizácie a školy Zapojte sa do slovenského predsedníctva,...
2016-02-11
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Príspevok na školu v prírode (ŠvP)
Príspevok na školu v prírode sa poskytuje od roku 2016 v súlade s §3 ods. 3 a §7 ods. 19 zákona č. 597/2003...
2016-02-11
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
ASFEU: Hraničné termíny predkladania žiadostí o platbu na platobnú jednotku v roku 2016
V nadväznosti na Usmernenie č. 1/2013 – U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu...
2016-01-29
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MP SR: Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 - škôlky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný...
2016-01-29
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MP SR: Vyhlásená tretia výzva na rozširovanie kapacít materských škôl
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dnes v rámci Integrovaného regionálneho operačného...
2015-04-14
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Zoznam schválených národných projektov OPV v zmysle § 33 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES
MŠVVaŠ SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídlewww.minedu.sk...
2015-03-26
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva OPVaV-2015/3.1/01-SORO na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP Výskum a vývoj pre opatrenie 3.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
Dňa 20. 03. 2015 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne...
2015-03-26
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva OPVaV-2015/1.1/03-SORO na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP Výskum a vývoj pre opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
Dňa 20.03. 2015 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje