školstvo, vzdelávanie, štipendiá
2013-04-01
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Informácia o výsledkoch Odborného hodnotenia žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2012/2.1/03-SORO
Na stránke www.asfeu.sk bola zverejnená informácia o výsledkoch Odborného hodnotenia žiadostí o NFP v...
2012-12-16
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Indikatívny harmonogram výziev pre rok 2013
Na stránke www.asfeu.sk bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP...
2012-12-01
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Informačné semináre k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2012/3.1/04-SORO
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský...
2012-12-01
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Výzva v rámci opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Dňa 30. 11. 2012 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ...
2012-11-27
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2012/4.2/04-SORO
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila na svojej...
2012-11-06
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Výzva pre Opatrenie 1.2: Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Na stránke www.asfeu.sk bola zverejnená výzva v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os...
2012-11-06
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Výzva pre Opatrenie 3.1: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít
Na stránke www.asfeu.sk bola zverejnená výzva v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os...
2012-10-16
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Výzva OPV-2012/1.2/05-SORO, PODPORA ZLEPŠENIA KVALITY VYSOKÝCH ŠKÔL A SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
Dňa 15. 10. 2012 zverejnila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne...
2012-10-10
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev pre rok 2012
Dňa 10.10.2012 bol na stránke Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne...
2012-09-27
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Schválenie Výročnej správy o vykonávaní OPV za rok 2011
Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2011 bola Európskej...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje