sociálne projekty
2015-02-13
sociálne projekty
Zdravotníctvo: Výzva OPZ 2015/2.1/01 pre polikliniky a zdravotné strediská
Dňa 9. februára 2015 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo...
2015-02-13
sociálne projekty
Zdravotníctvo: Výzva OPZ 2015/PO1/01 pre všeobecné a špecializované nemocnice
Dňa 9. februára 2015 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo...
2015-02-06
sociálne projekty
ZDRAVOTNÍCTVO: Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev pre OPZ na rok 2015
Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo (ďalej len „RO")...
2015-02-03
sociálne projekty
Nadácia J&T: Grant pre právnické osoby - ľudia chorí a s hendikepom
CIEĽ GRANTU Nadácia J&T pomáha ľuďom chorým a s handicapom so zapojením do bežného života. V rámci...
2015-01-30
sociálne projekty
OPZ: Prehľad neschválených žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2014/2.1/01
V zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších...
2015-01-16
sociálne projekty
Operačný program Ľudské zdroje
Európska komisia svojím vykonávacím rozhodnutím č. CCI 2014SK05M0OP001 z 9. decembra 2014, ktorým sa...
2015-01-16
sociálne projekty
Pozvánka-úvodná konferencia k operačnému programu Efektívna verejná správa 2014-2020
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky si Vás dovoľuje pozvať na úvodnú konferenciu k operačnému programu...
2014-12-08
sociálne projekty
Príručka pre prijímateľa NFP pre národné projekty
Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že aktualizoval Príručku pre prijímateľa NFP pre národné projekty....
2014-12-08
sociálne projekty
OP Zdravodníctvo: Odporúčania Riadiaceho orgánu k procesu verejného obstarávania
Vážený žiadateľ o nenávratný finančný príspevok, Vážený prijímateľ pomoci, vzhľadom na množiace sa...
2014-11-28
sociálne projekty
Programový manuál pre Operačný program Bratislavský kraj verzia 11
Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom, že dňa 26. novembra 2014 nadobudla...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje